Searching for Ligand: 'SIA SIA';
Found 4; Showing 4; Page 1 of 1 ;
<< PreviousNext >> | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Sort Ascending
Sort Descending
PDB ID
Sort Ascending
Sort Descending
Resolution
Sort Ascending
Sort Descending
Source
Sort Ascending
Sort Descending
Class
Sort Ascending
Sort Descending
Ligands
Sort Ascending
Sort Descending
Binding Data
Sort Ascending
Sort Descending
Molecular Weight (Da)
3HN1 2.1 CLOSTRIDIUM TETANI ENZYME 3.4.24.68 SIA SIA (GLA, SIA SIA, SO4) 598.511
4MJ0 1.7 BK POLYOMAVIRUS NON-ENZYME OTHER SIA SIA (CL, GOL, BGC SIA SIA GAL, SIA SIA GAL, SIA SIA) 598.511
4X12 1.9 JC POLYOMAVIRUS TYPE 3 NON-ENZYME OTHER SIA SIA (EDO, K, GOL, SIA SIA) 598.511
4X17 1.75 JC POLYOMAVIRUS NON-ENZYME OTHER SIA SIA (GOL, EDO, K, SIA SIA, SIA) 598.511
<< PreviousNext >> | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Feedback